بانک موبایل صنعت خدمات صنعتی

۲۰,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت برق صنعتی

۱۶,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت تولید مواد غذایی

۱۹,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت اتوماسیون صنعتی

۹۹,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت تراشکاری

۳۵,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت آهن آلات

۳۵,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت انبارداری

۸۰,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت الکترونیک

۴۸,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت مواد شیمیایی

۴۸,۰۰۰ تومان

بانک موبایل صنعت ماشین آلات

۴۲,۰۰۰ تومان
0